Charles VIII (1483-1498)

Niquet X Denier tournois X Double tournois X Liard

Petit Karolus X Petit Blanc X Karolus X Blanc

Ecu
PETIT KAROLUS


Emission Cliché Collection
11/11/1488 - 1489 Aucun cliché disponible -
1490 - 1493 Aucun cliché disponible -
1494 - 04/1498 Aucun cliché disponible -